Instal·lar GLPI

El primer que hem de fer per començar es instal·lar el gpli:

ersd

Descomprimirem el paquet de la següent manera:

sdaad

Crearem el subdomini

adaad

Copiarem qualsevol fitxer que ya hem configurat per un altre subdomini.

addaad

Ara modificarem el fitxer que hem copiat. El deixarem de la següent manera:

adaaaaaa

Una vegada hem modificat el fitxer, hem de posar tots és paquets que hem descarregat anteriorment al fitxer corresponent de la següent manera.

fdfdfdd

Canviarem els permisos de les següents carpetes per a que més endavant no ens doni problemes.

aaaaaa

Per acabar de configurar el nostre servidor farem una base de dades amb mariadb. Primer de tot instal·larem:

apt-get install mariadb

Iniciarem mariadb:

aaaaaaa

Dins mariadb posarem les següents comandes:

create database glpi;

grant all on glpi.* to ‘david’@’localhost’ identified by ‘david’;

quit;

 

Ara ja no hem de configurar res més. Entrarem al nostre servidor, en el meu cas 172.16.13.17/~david i ens ficam dins de glpi i ens demanarà que instal·lem. Quan ja hem passat varies pantalles, ens sortirà una que ens demana els paràmetres de que hem posat anteriorment.

sssssss

A la següent passa, hem d’entrar dins del glpi i ho farem posant glpi d’usuari i també de contrasenya.

s

 

Una vegada ja som dedins de glpi només ens queda fer dues coses, primer de tot fer el nostre usuari per connectar-nos nosaltres.

a

Finalment eliminarem un paràmetre del nostre sistema.

t

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s