Instal·lació dual Windows 10-Ubuntu

Avui farem una pràctica molt útil que és una instal·lació de dos sistemes operatius en un mateix ordinador, després veurem que a la instal·lació només he posat 10 GB de disc dur, en el vostre cas el disc dur sirà l’espai del vostre ordinador. Per fer aquesta pràctica necessitarem dos USB, un amb el Windows 10 i l’altre amb l’Ubuntu.

Abans de començar a instal·lar qualsevol sistema operatiu cal esborrar el que hi hagi dins de l’ordinador anteriorment, per això utilitzarem la comanda wipe. Només hem de fer el següent:

sudo wipe /dev/sda

 

Per començar ficarem l’USB d’Ubuntu per fer les particions corresponents. Quan encenem l’ordinador, hem de pitjar F2 perquè ens direccioni cap a la BIOS. Una vegada dins la BIOS, hem d’anar a l’apartat boot i posar que s’inici l’ordinador amb l’USB que hem seleccionat.

Una vegada hem iniciat amb Ubuntu ens sortirà una opció on ens deixarà instal·lar Ubuntu o provar-ho. En el nostre cas indicarem provar-ho.

Captura de 2019-02-25 09-16-43.png

 

Quan ja som dins de provar Ubuntu, hem d’anar a un programa que es diu GParted. L’iniciam i ens sortirà una finestra molt similar.

Captura de 2019-02-25 09-19-42

 

Si ens fixam, ens surt un avís a la partició sense assignar. Per solucionar això, hem d’anar a “Dispositivo” i després a “Crear tabla de particiones”. Una vegada indicam el darrer, ens sortirà una finestra emergent que ens demanarà quin tipus de taula volem, posarem tipus “msdos”.

Captura de 2019-02-25 09-20-13.png

 

Quan hem creat la taula de particions ja podem crear les particions corresponents. La primera que crearem sirà la de Windows 10. Per això, crearem una nova partició primària amb sistema ntfs.

Captura de 2019-02-25 09-24-00.png

 

La segona partició que farem sirà d’Ubuntu. Ha de ser una partició primària i amb un sistema ext4.

Captura de 2019-02-25 09-21-09.png

 

La tercera partició que hem de fer és per poder canviar de sistema operatiu i no necessitam molta capacitat. Ha de se una partició primària i amb un sistema linux-swap.

Captura de 2019-02-25 09-24-49.png

 

Una vegada hem fet totes les particions ha de quedar molt similar al següent:

Captura de 2019-02-25 09-25-08.png

 

Ara només hem de confirmar els canvis pitjant el botó verd que hi ha a la part superior. Si tot ho hem fet bé ens sortirà una cosa molt similar.

Captura de 2019-02-25 09-29-45.png

 

Ara començarem amb la instal·lació dels dos sistemes operatius, no ho explicaré molt detallat perquè només hem de canviar on s’ha de situar.

Primer començarem amb la instal·lació d’Ubuntu. El que ens demana per començar és l’idioma, en el meu cas posaré Español.

Captura de 2019-02-25 09-40-42.png

 

Ara hem d’indicar quina instal·lació volem fer, indicarem la mínima perquè si no tardarà molt més temps i només estem fent una pràctica.

Captura de 2019-02-25 09-43-24.png

 

Ara ve la part important en la qual hem de seleccionar quina partició volem assignar, primer de tot posarem més opcions.

Captura de 2019-02-25 09-43-49.png

 

Quan hem pitjat més opcions i continuam ens deixa elegir quina partició volem assignar-li, posarem la partició de linux i de punt de muntatge ho posarem tot que és “/” .

Captura de 2019-02-25 09-44-38.png

 

Una vegada hem fet l’anterior, ja ho podem posar al nostre gust el que queda d’instal·lació.

Finalment farem la instal·lació per Windows, és molt similar a Ubuntu així que començarem posant l’idioma que vulguem.

Captura de 2019-02-25 09-49-17.png

 

Ens surt una finestra amb tots els tipus de Windows 10 que podem obtenir, en el nostre cas agafarem el Windows 10 Home.

Captura de 2019-02-25 09-51-34.png

 

La següent pantalla que ens surt és quin tipus d’instal·lació volem, sigui completa o només Windows. Nosaltres agafarem la segona perquè no volem les actualitzacions.

Captura de 2019-02-25 09-51-59.png

 

Finalment el que hem de fer és indicar la partició que farem fer per a Windows.

Captura de 2019-02-25 09-55-41.png

 

Una vegada hem acabat la instal·lació de Windows 10 si reiniciam l’ordinador, ens hauria de sortir tot correctament. El següent és una foto de com ha de quedar en teoria el grub del nostre ordinador.20190225_090151.jpg

Instal·lació d’un plugin per ftp

Avui farem una instal·lació d’un plugin per ftp. Primer de tot necessitem haver fet una instal·lació de servidor wordpress. Ara começarem amb totes les passes ja que son molt fàcils, el primer que hem de fer és anar a la nostre debian e instal·lar el paquet següent:

sudo apt-get install proftpd

Finalment a la debian hem de configurar l’arxiu /etc/proftpd/proftpd.conf y hem de canviar tot el següent:

DefaultRoot /home/david david

Ara hem d’anar al final del document i afegir el següent:

AccessGrantMsg “Missatge positiu”

AccessDenyMsg “Missatge negatiu”

<Limit LOGIN>

AllowUser david

DenyAll

</Limit>

Una vegada hem configurat tot el anterior, hem de reiniciar el servei:

sudo /etc/init.d/proftpd restart

Ara intentaré conectarme a una altre màquina a través de ftp

Com podem veure m’he pogut connectar amb l’usuari que he establert abans “david”.

Però al contrari si m’intent conectar amb l’usuari guillem no em deixa.

Ara ja hem configurat tot a la debian, hem d’anar al nostre client de la debian. Una vegada som al navegador del nostre client, hem de anar al subdomini on hi ha el wordpress. Quan ja som dins del wordpress, hem d’anar a add plugins i cercar WooCommerce.

Quan pitjam el botó de Install Now, ens sortirà una nova finestra emergent amb uns paràmetres que hem de emplenar.

La nostra IP

Nom d’usuari

Contrasenya

Quan acceptem el anterior, hem configurar el plugin. Ara iniciam el plugin i ens surt un assistent per configurar-ho. Només veurem les dues primeres finestres del assistent ja que les tres darreres només hem d’acceptar.

La primera finestra ens fa emplenar on està situada la nostra tenda.

La segona finestra ens mostra com volem fer els nostres pagaments.

Instalar Nextcloud

SERVIDOR

Para esta práctica la haremos toda en david para no tener ningún problema de permisos.

Primero instalaremos todo los siguiente:

aptget install apache2 mariadbserver libapache2modphp7.0
apt
get install php7.0gd php7.0json php7.0mysql php7.0curl php7.0mbstring
apt
get install php7.0intl phpimagick php7.0xml php7.0zip

Reiniciamos todos los servicios siguientes:

sudo a2enmod rewrite

sudo a2enmod headers
sudo a2enmod env
sudo a2enmod dir
sudo a2enmod mime

sudo a2enmod setenvif

sudo systemctl restart apache2

Para poder acceder desde el móvil tenemos que hacer lo siguiente:

a2enmod ssl
a2ensite default-ssl
systemctl restart apache2

Ahora cuando iniciamos nuestro navegador e intentamos entrar en “https://NUESTRAIP”, nos sale lo siguiente:

Lo que tenemos que hacer para que nos deje es pulsar “Avançat”

Cuando nos sale esto, le damos a “Afegeix una excepció…”,

Finalmente ponemos “confirma l’excepció de seguretat”, y nos dejará navegar con total normalidad por nuestra página.

Ahora vamos a comenzar con la instalación de nextcloud pero antes de todo tenemos que instalar un descomprimidor que es unzip.

sudo apt-get install unzip

Ahora ya sí que podemos descargar nextcloud. Para ello nos vamos a colocar en el directorio de nuestro dominio y luego ya dentro descargamos el archivo.

cd public_html/dgomezr.com

sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.0.zip

Descomprimimos el archivo haciendo:

sudo unzip nextcloud-15.0.0.zip

Ahora ya no necesitamos para nada el zip así que lo eliminaremos.

sudo rm nextcloud-15.0.0.zip

Ahora empezaremos a configurar nuestro apache para que ejecute la página correctamente. Primero de todo iremos al siguiente archivo:

sudo nano /etc/apache2/sites-availables/nextcloud.dgomezr.com

Dentro del archivo tenemos que añadir todo lo siguiente:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /home/david/public_html/dgomezr.com/nextcloud

ServerName nextcloud.dgomezr.com

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

<Directory /home/david/public_html/dgomezr.com/nextcloud/>

Require all granted

Options +FollowSymlinks

AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>

Dav off

</IfModule>

SetEnv HOME /home/david/public_html/dgomezr.com/nextcloud

SetEnv HTTP_HOME /home/david/public_html/dgomezr.com/nextcloud

</Directory>

</VirtualHost>

Ahora tenemos que habilitar la página con:

sudo a2ensite nextcloud.dgomezr.conf

sudo systemctl reload apache2

Si esto no nos funciona un fallo típico que podemos tener es que en el fichero “/etc/bind/db.dgomezr.com” es que no tenemos establecido el subdominio. Tiene que estar de la forma siguiente:

Ahora tenemos que darle permisos al nextcloud, lo haremos de la forma siguiente:

sudo chown -R www-data:www-data public_html/dgomezr.com/nextcloud

Ahora nos queda hacer los dos últimos pasos. La primera es crear nuestra base de datos, por eso tenemos que hacer sudo MariaDB.

Si nos da un error de que no se ha encontrado el paquete, lo más seguro es que sea porque no lo hemos instalado, para ello ponemos;

apt-get install mariadb-server

Ahora ya sí que podemos hacer seguro mariadb. Entonces entramos y tenemos que poner lo siguiente:

create database nextcloud;

GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* to ‘usuario’@’localhost’ identified by ‘usuario’;

Finalmente tendremos que modificar dos archivo para que se ejecute bien nuestra página. El primero de todos es /etc/apache2/sites-availables/default-ssl.conf y dentro tendremos que poner lo siguiente.

DocumentRoot /home/david/public_html/dgomezr.com/nextcloud

<Directory /home/david/public_html/dgomezr.com/nextcloud/>

Require all granted

Options +FollowSymlinks

AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>

Dav off

</IfModule>

SetEnv HOME /home/david/public_html/dgomezr.com/nextcloud

SetEnv HTTP_HOME /home/david/public_html/dgomezr.com/nextcloud

</Directory>

Lo último que tenemos que configurar es public_html/dgomezr.com/nextcloud/config/config.php y añadir la siguiente línea para que cuando pongamos la ip nos salga nextcloud directamente:

1 => ‘172.16.13.17’,

Ahora ya tenemos configurado nuestro nextcloud así que entraremos en nuestra página web donde tengamos el nextcloud e iniciaremos con un usuario nuevo y poniendo usuario, contraseña, nuestra base de datos y contraseña de nuestra base de datos.

Una vez ya estamos dentro nos saldrá una cosa parecida a esto:

Si queremos nos podemos conectar desde el móvil poniendo nuestra ip en el navegador y subimos lo que queramos.

Error 404 amigable

Aquesta pràctica és molt fàcil de fer, el primer de tot hem de seleccionar un subdomini de la

xarxa. Jo per exemple, agafaré el subdomini media. Primer de tot hem d’anar a public_html/dgomezr.com/media i hem de crear una carpeta que es digui error-404.

sudo mkdir error-404

Dins d’error hem de crear un html, que serà el que ens sortirà quan tinguem l’error 404.

nano index.html

Una vegada hem creat el anterior hem d’anar al fitxer següent:

sudo nano /etc/apache2/sites-availables/media.dgomezr.com

Això en teoria ja ho tenim configurar però, ara hem d’afegir una linia al codi.

ErrorDocument 404 /error-404/index.html

Una vegada hem afegit això, ja hem fet tot en aquest subdomini. Si volem que ens surti a més subdominis només hem de fer el mateix una altra vegada.

Això és el que surt a la meva pàgina web quan hi ha aquest error.

El meu codi html és el següent:

<!DOCTYPE html>

<html lang=”en”>

<head>

<meta charset=”utf-8″>

<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=edge”>

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>

<title>Error 404</title>

<style type=”text/css”>

* {

-webkit-box-sizing: border-box;

box-sizing: border-box;

}

body {

padding: 0;

margin: 0;

backgroung-color: skyblue;

}

#notfound {

position: relative;

height: 100vh;

}

#notfound .notfound {

position: absolute;

left: 50%;

top: 50%;

-webkit-transform: translate(-50%, -50%);

-ms-transform: translate(-50%, -50%);

transform: translate(-50%, -50%);

}

.notfound {

max-width: 767px;

width: 100%;

line-height: 1.4;

padding: 0px 15px;

}

.notfound .notfound-404 {

position: relative;

height: 150px;

line-height: 150px;

margin-bottom: 25px;

}

.notfound .notfound-404 h1 {

font-family: ‘Titillium Web’, sans-serif;

font-size: 186px;

font-weight: 900;

margin: 0px;

text-transform: uppercase;

-webkit-background-clip: text;

-webkit-text-fill-color: transparent;

background-size: cover;

background-position: center;

}

.notfound h2 {

font-family: ‘Titillium Web’, sans-serif;

font-size: 26px;

font-weight: 700;

margin: 0;

}

.notfound p {

font-family: ‘Montserrat’, sans-serif;

font-size: 14px;

font-weight: 500;

margin-bottom: 0px;

text-transform: uppercase;

}

.notfound a {

font-family: ‘Titillium Web’, sans-serif;

display: inline-block;

text-transform: uppercase;

color: #fff;

text-decoration: none;

border: none;

background: #5c91fe;

padding: 10px 40px;

font-size: 14px;

font-weight: 700;

border-radius: 1px;

margin-top: 15px;

-webkit-transition: 0.2s all;

transition: 0.2s all;

}

.notfound a:hover {

opacity: 0.8;

}

@media only screen and (max-width: 767px) {

.notfound .notfound-404 {

height: 110px;

line-height: 110px;

}

.notfound .notfound-404 h1 {

font-size: 120px;

}

}

</style>

</head>

<body>

404

<h2>Oops! This Page Could Not Be Found</h2>

<p>Sorry but the page you are looking for does not exis$

<a href=”/”>Go To Homepage</a>

</div>

</div>

</body>

</html>

Instal·lar GLPI

El primer que hem de fer per començar es instal·lar el gpli:

ersd

Descomprimirem el paquet de la següent manera:

sdaad

Crearem el subdomini

adaad

Copiarem qualsevol fitxer que ya hem configurat per un altre subdomini.

addaad

Ara modificarem el fitxer que hem copiat. El deixarem de la següent manera:

adaaaaaa

Una vegada hem modificat el fitxer, hem de posar tots és paquets que hem descarregat anteriorment al fitxer corresponent de la següent manera.

fdfdfdd

Canviarem els permisos de les següents carpetes per a que més endavant no ens doni problemes.

aaaaaa

Per acabar de configurar el nostre servidor farem una base de dades amb mariadb. Primer de tot instal·larem:

apt-get install mariadb

Iniciarem mariadb:

aaaaaaa

Dins mariadb posarem les següents comandes:

create database glpi;

grant all on glpi.* to ‘david’@’localhost’ identified by ‘david’;

quit;

 

Ara ja no hem de configurar res més. Entrarem al nostre servidor, en el meu cas 172.16.13.17/~david i ens ficam dins de glpi i ens demanarà que instal·lem. Quan ja hem passat varies pantalles, ens sortirà una que ens demana els paràmetres de que hem posat anteriorment.

sssssss

A la següent passa, hem d’entrar dins del glpi i ho farem posant glpi d’usuari i també de contrasenya.

s

 

Una vegada ja som dedins de glpi només ens queda fer dues coses, primer de tot fer el nostre usuari per connectar-nos nosaltres.

a

Finalment eliminarem un paràmetre del nostre sistema.

t

Instalación apache

Para empezar esta práctica, vamos a hacer un servidor lamp. Primero de todo vamos a instalar los paquetes necesarios:

apt-get install mariadb-server mariadb-client

Ahora entramos en nuestro usuario root y pondremos lo siguiente:

mysql -u root -p

Nos pedirá una contraseña la cual por defecto es root

sd

 

Una vez estemos dentro, estaremos como en una terminal de mariadb entonces introduciremos lo siguiente:

CREATE DATABASE nextcloud;

CREATE USER ‘dgomezr’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘dgomezr’;

GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* to ‘dgomezr’@’localhost’;

quit;

sa

Ahora tenemos que volver a instalar de nuevo unos paquetes, que son los siguientes:

sudo apt-get install php7.0 php7.0-mysql

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.0

 

Una vez instalado todo crearemos un nuevo fichero para hacer unas pruebas.

sudo nano /var/www/html/index.php

Y escribimos lo siguiente dentro del archivo:

sacad

 

Comprobamos si funciona yendo a nuestro navegador y poniendo “IP/index.php”

Si todo ha salido correctamente tendría que salirnos igual que en la siguiente captura.

asaas

Ahora configuraremos unos archivos para que nos vaya bien el apach posteriormente.

sudo a2enmod userdir

sudo systemctl restart apache2

asasa

 

Creamos la siguiente carpeta:

mkdir public_html

hoa

hol

Ahora vamos a volver a ir a nuestro navegador y pondremos “IP/~Nombre”. En teoria nos tendria que salir lo siguiente:

l

 

Una vez hemos hecho lo anterior vamos ha hacer una pequeñas comprobaciones. Escribiremos todo lo siguiente:

mkdir public_html/blog

cd public_html/blog

echo “<?php phpinfo(); ?>” > index.php

sd

 

Y ahora comentaremos las últimas cuatro líneas del archivo siguiente:

nano /etc/apache2/mods-enabled/php7.0.conf

da

Y reiniciamos el apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

ssa

Como podemos comprobar, sí que nos ha salido bien.

asda

Configuración virtual host

La ip de la máquina donde tengo configurado apache es en este caso la 192.10.50.1 (red doméstica). Tengo un bind configurado con la resolución de nombres siguiente:

asddaaa

A una segunda máquina con ip 192.10.50.1 tengo configurado como servidor de dns la máquina 192.16.13.17:

ñññ

En esta máquina se resuelven correctamente el dominio y subdominios de dgomezr.com

asaasaa

Ahora lo que haremos será crear unas páginas específicas para nuestros subdominios correctamente. Para ello tenemos que hacer lo siguiente:

Iremos al directorio public_html y crearemos una carpeta con el nombre de nuestro dominio y luego finalmente carpetas de los subdominios dentro.Por ejemplo crearemos el subdominio www y media:

lllalaiiisiis

Ahora crearemos lo que queramos que se muestre en nuestra página.

wawaw

Pero una vez hecho lo anterior aún no hemos acabado, ahora tenemos que hacer una última configuración con la cual nos enseñará la página correctamente. Para acabar de configurar tenemos que hacer lo siguiente:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/dgomezr.conf

tete

Y dentro del archivo de configuración ponemos el siguiente texto:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /home/david/public_html/dgomezr.com/www

ServerName dgomezr.com

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

</VirtualHost>

oaooa

Ahora podemos comprobar que ha salido bien, vamos a nuestra máquina cliente y si hacemos “linx dgomezr.com” nos tendria que salir lo siguiente:
yuyuy

 

Ahora haremos exactamente lo mismo pero con diferentes subdominios, por ejemplo vamos a poner lo mismo para que nos resuelva el subdominio “www.dgomezr.com”.

yuyuy

Para ello solo tenemos que ir a “/etc/apache2/sites-availables” y crear el fichero www.dgomezr.conf

Y dentro ponemos lo siguiente:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /home/david/public_html/dgomezr.com/www

ServerName http://www.dgomezr.com

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

</VirtualHost>

 

Ahora si vamos al cliente y ponemos “lynx www.dgomezr.com” nos tendria que salir algo parecido:

awdead

 

Finalmente haremos una página específica para media, para ello lo podemos hacer en unos sencillos  pasos:

Primero de todo tenemos que ir a “public_html/dgomezr.com” y crear una carpeta que se llame media.

mamma

 

Dentro de esta carpeta, crearemos un documento que se llame “index.html” y ponemos cualquier texto en el interior.

echo “hola soy la pagina de media” > /home/david/public_html/dgomezr.com/media/index.html

Finalmente vamos a nuestra carpeta “/etc/apache2/sites-availables” y dentro creamos un archivo que se diga “media.dgomezr.conf” y ponemos lo siguiente en el interior del archivo:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /home/david/public_html/dgomezr.com/media

ServerName media.dgomezr.com

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

</VirtualHost>

 

Ahora si reiniciamos el apache haciendo “/etc/init.d/apache2 restart”, tendría que estar todo correctamente.

llll

Una vez hecho esto vamos a nuestro servidor y escribimos “lynx media.dgomezr.com” y nos tendría que salir lo siguiente:

aaaa

Utilizar Batocera.linux

Esta practica consiste en utilizar una imagen de disco la cual contiene muchos juegos arcade  de hace unos años. Para ello vamos a coger una imagen de disco que nos proporciona todos los juegos en su interior (link de descarga).

En esta practica vamos a utilizar un ordenador pequeño para hacer las pruebas en él. Para comenzar tenemos que meter el batocera.linux dentro de un USB, hay que iniciar nuestro ordenador con el USB conectado.

Para hacer todo lo anterior tenemos que instalar un programa que se llama “Etcher”. Una vez ya lo hemos instalado, al abrir nos pedirá la iso que queremos utilizar , el dispositivo en el que queremos introducir la iso y finalmente un botón para ejecutar lo anterior.

Captura de 2018-12-18 12-41-07.png

Una vez iniciamos nuestro ordenador, tenemos que pulsar “F2” para que se nos abra la BIOS. Una vez ya estamos en la pantalla de la BIOS, tenemos que ir al apartado de “Devices” y poner que se nos inicie con el USB. Una vez hemos echo eso, se nos iniciará un menú en el cual hay muchos juegos de hace años.

Como configurar nuestro servidor de nombres

Para poder empezar con esta practica tenemos que tener hecho todo lo que hicimos en mi anterior post. Para poder configurar nuestro servidor de nombre tenemos que hacer unos pocos pasos. Para empezar tenemos que crear el fichero “/etc//bind/db.Nombre.com” y tenemos que introducir lo siguiente:

; Nombre.com

$TTL 604800

@ IN SOA ns1.Nombre.com. root.Nombre.com. (

2006020201 ; Serial

604800 ; Refresh

86400 ; Retry

2419200 ; Expire

604800 ); Negative Cache TTL

;

@  IN NS ns1

IN A 192.10.50.1

ns1   IN A 192.10.50.1

www   IN A 192.10.50.1

pc350 IN A 192.10.50.1

pc450 IN A 192.10.50.1

pc266 IN A 192.10.50.1

Captura 2.png

Ahora vamos al fichero de configuración “/etc/bind/named.conf.local” y añadimos lo siguiente a lo que ya habia establecido:

zone “Nombre.com”

{

type master; file “/etc/bind/db.Nombre.com”;

};

Captura 1.png

Una vez ya hemos modificado los dos ficheros tenemos que reiniciar nuestro servidor para que se actualicen los cambios. Para ello tenemos que hacer:

/etc/init.d/bind9 restart

Captura 4.png

Cuando ya hemos reiniciado nuestro servidor y nos sale el ok es porque todo ha ido perfectamente, ahora vamos a hacer la comprobación iniciando una máquina cliente conectada a nuestro servidor dhcp.

Para iniciar la comprobación, instalamos lo siguiente:

apt-get install dnsutiles

Captura 5.png

Una vez instalado el paquete anterior, ya podemos hacer la comprobación. Ponemos esto:

nslookup Nombre

nslookup pc350.Nombre.com

nslookup http://www.Nombre.com

Captura 3.png

Si todo nos has salido parecido a la imagen y cuando hacemos un wget no nos sale error es porque todo ha salido correctamente.

Como configurar servidor DHCP con una IP fija

Primero de todo para empezar esta practica tenemos que tener toda nuestra configuración DHCP echa perfectamente. Aquí os dejo un enlace para ir a mi post sobre como hacer un servidor DHCP con conexión a internet.

Ahora si que vamos a empezar nuestra practica. Para ello tenemos que instalar un archivo que se hace de la forma siguiente:

apt-get install bind9

Captura de pantalla (28).png

Una vez instalado solo tenemos que cambiar unos pocos parámetros para llegar a nuestro resultado. Para ello vamos a modificar el archivo /etc/network/interfaces poniendo lo siguiente en la primera red:

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address “IP que no este en el rango de IPs de DHCP”

gateway “IP del router”

netmask “Máscara de la red”

network “IP de red”

Captura de pantalla (29).png

 

Para saber IP de nuestro router podemos poner el comando “route” y nos lo enseñará. Ahora iremos al fichero de configuración del DHCP “/etc/dhcp/dhcpd.conf” e iremos a las lineas que ya tenemos configuradas y haremos lo siguiente:

Donde están las líneas que ponen “option netbios-name-servers” y “option domain-name-servers” y pondremos la IP estática que hemos puesto antes. Un ejemplo:

Captura de pantalla (30).png

 

En estos momentos solo nos hace falta cambiar dos parámetros más así que vamos a ello. El primero es ir al archivo “/etc/bind/named.conf.options” y en las siguientes líneas quitar las dos barras que hay y añadir la IP de DNS siguiente.

forwarders {

8.8.8.8;

}

Captura de pantalla (31).png

 

Ahora nos queda configurar el último parámetro que además es el mas sencillo. Vamos al archivo de configuración /etc/resolv.conf e introducimos lo siguiente:

domain Home

search Home

nameserver “Nuestra IP”

nameserver 80.58.61.254

Captura de pantalla (32).png

 

Una vez echo todo vamos con la comprobación en la cual vamos a ver como desde nuestra máquina tenemos internet y desde el host del cliente también tenemos internet y la configuración bien.

Servidor:

Captura de pantalla (33).png

 

Host cliente IP y Conexión a internet:

Captura de pantalla (34).png

Como configurar un servidor DHCP

Hoy en nuestro blog vamos a configurar un servidor DHCP desde una debian, para esto vamos ha necesitar dos debians, una con la que vamos a hacer toda la configuración y otra para ver si todo ha salido correctamente. Para empezar la configuración vamos a poner dos tarjetas de red, una en adaptador puente y la otra en red interna con el nombre alumnes.

Ahora vamos a ir al archivo de configuración de redes “nano /etc/network/interfaces” y añadimos unas nuevas líneas debajo de de lo ya establecido, escribimos esto:

#Red alumnes

allow-hotplug enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 192.14.0.2

netmask 255.255.255.0

Captura de pantalla (16)

Una vez echo esto iniciamos la máquina y instalamos lo siguiente:

apt-get install isc-dhcp-server
Cuando ya se haya instalado, podemos empezar la configuración, ahora vamos a copiar un fichero para luego modificar otro, ejecutamos lo siguiente:

mv dhcpd.conf dhcpd.conf.bak

Ahora abrimos el archivo “nano dhcpd.conf” y introducimos lo siguiente en el contenido del fichero:

ddns-update-style none;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
#ping true;
option domain-name-servers 8.8.8.8 , 8.8.4.4;
authorative;
log-facility local7;
#xarxa d’alumnes
subnet 192.14.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.14.0.50 192.14.0.115;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
option routers 192.14.0.1;
option netbios-name-servers 8.8.8.8;
option netbios-node-type 8;
get-lease-hostnames true;
use-host-decl-names true;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}

Cuando ya hayamos guardado este archivo iremos a modificar otro, el siguiente es “nano /etc/default/isc-dhcp-server” e iremos a la línea que pone INTERFACESv4=”” y pondremos INTERFACESv4=”enp0s8″

Captura de pantalla (17)

Una vez esto ya lo tendríamos establecido el servidor y solo nos faltaría iniciarlo así:

/etc/init.d/isc-dhcp-server start

Captura de pantalla (18).png

Ahora ya tendriamos todo establecido y si abrimos la otra debian con red interna de alumnes automaticamente se nos conecta a nuestro servidor DHCP. Si hacemos ifconfig nos sale tal que así:

Captura de pantalla (19).png

Ahora vamos a hacer algo adicional como puede ser tener Internet en los hosts de nuestro servidor.

Para ello vamos haca hacer todos los pasos siguientes:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

una vez echo esto vamos a ponerlo automático para no ponerlo cada vez, vamos al fichero “/etc/sysctl.conf” y modificamos la siguiente línea quitando el #.

Captura de pantalla (20).png

Ahora vamos a instalar los iptables para que tenga internet. Vamos a poner este comando:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.14.0.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/firewall.conf

Y ahora haremos un pequeño script;

nano /etc/network/if-up.d/iptables

#!/bin/bash

iptables-restore < /etc/firewall.conf

 

Ahora le damos los permisos al script y ya habriamos acabado la practica por completo:

chmod +x /etc/network/if-up.d/iptables

Hacemos un iptables-save para ver lo que hay y este es el resultado:

Captura de pantalla (21).png

Y finalmente hacemos un wget en el host para confirmar que podemos acceder a internet:

wget http://www.esliceu.com

Captura de pantalla (23).png